Kategórie

Ochrana súkromia

Zásady spracovania a ochrana osobných údajov.
Ak ste naším klientom, odberateľom noviniek alebo iných obchodných ponúk alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.

My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Kto je správca?
Sme spoločnosť CONTEC PLUS s.r.o., IČO 35 701 374, so sídlom Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SRO, spisová značka Vložka číslo:
12000/B. Ako správca určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese contec@contec.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 02 4487 1976. 

Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
- budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
- plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
- umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

1. poskytovanie služieb, plnenie zmluvy 
Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, telefón, e-mail, prípadne korešpondenčnú adresu, ktoré nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy alebo obchodného prípadu alebo k správe vzťahov so zákazníkmi (Napr. dodanie tovaru kuriérom a pod.) 

2. vedenie účtovníctva 
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 

3. marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail), využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. 

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily. 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. 

Väčšinu spracovateľských operácií sme schopní uskutočniť sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: 
- Google - Google Analytics
-
DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. PD Group a.s. – kuriérske služby a doručenie informácie pre klientov a ich informačný systém 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba. 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako poskytovateľ množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: contec@contec.sk  alebo telefonicky na zákazníckej linke 02 4487 1976.

Máte právo na informácie , ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov. Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovanie môžete , využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. 

Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) 

Právo na prenosnosť 
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý) . 
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. 

O dokončenie výmazu vás budeme informovať na emailom. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak takáto situácia nastane, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. 

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne inej tretej strane. 

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese contec@contec.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 02 4487 1976. 


PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy